Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Επαναλειτουργία υπολόγων ΟΣΕ

Από το γραφείο του Προέδρου ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση με αριθμ. Πρωτ. 26788/7187/ΠΡ, [που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο Δς και Δ/ντα σύμβουλο ΟΣΕ κ. Θεοφανόπουλος Παναγιώτη και κοινοποιείται στους: 1. Αναπληρωτή υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη 2. Γενική Γραμματέας Κοινωνικής ασφάλισης κ. Α. Δρέττα 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών 4. Ομοσπονδία Συντ/χων Σιδηροδρομικών Ελλάδος
Επανερχόμενοι στο υπ΄ αριθμ. 7701/1900/ΔΣ/31-1-11 σχετικό έγγραφό μας επαναλαμβάνουμε την ανάγκη ορισμού υπολόγου από την πλευρά σας, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον εργοδότη ΟΣΕ, λαμβανομένου υπόψη ότι το Ταμείο μέχρι τη δημιουργία νέου Κανονισμού Περίθαλψης και νέου Οργανισμού, στηρίζεται στους υπολόγους των εργοδοτών για την παροχή ιατρικής περίθαλψης καθώς και στις υπάρχουσες υπηρεσιακές τους μονάδες.
Ειδικότερα οι υπόλογοι των εργοδοτών του τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (δηλαδή ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) θεωρούν (εγκρίνουν δηλαδή τη διενέργεια εξετάσεων όπου απαιτείται, τιμολογούν (δηλαδή κοστολογούν ιατρικές εξετάσεις) και πληρώνουν τις ιατρικές πράξεις των αντιστοίχων ασφαλισμένων τους στα σημεία που δεν υπάρχουν υπηρεσίες του ΤΑΠ – ΟΤΕ.
Κατά συνέπεια η κατάργηση της πλειοψηφίας των υπολόγων του ΟΣΕ δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και συνταξιούχων του Οργανισμού σας για τις υπηρεσίες που προαναφέραμε.
Επειδή προβλήματα οικονομιών προσωπικού υφίστανται και στους λοιπούς εργοδότες και επειδή δεν έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους προερχόμενους από τον ΟΣΕ, είναι δυσχερής η αναπλήρωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δικοί σας υπόλογοι.
Παρόλα αυτά απευθυνθήκαμε στον ΕΛΤΑ με την παράκληση να θεωρεί τις ιατρικές πράξεις στα σημεία όπου δεν υπάρχουν δικές μας υπηρεσίες ή υπόλογοί σας, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους.
Βεβαίως ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία θα επιτευχθεί τελικά η αποδοχή του αιτήματός μας από τον ΕΛΤΑ, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας που προέρχονται από τον ΟΣΕ θα είναι ελλιπής, σε σχέση με τους λοιπούς ασφαλισμένους μας των οποίων οι εργοδότες διαθέτουν υπολόγους.
Διαδικαστικά αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την καταβολή της ιατρικής δαπάνης θα καταλήγει στην Αθήνα ή στις περιφερειακές υπηρεσίες μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι άμεσα όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Είναι, επομένως, ανάγκη να διατηρηθούν υπόλογοι σας τουλάχιστον στα σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση ασφαλισμένων ώστε να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, η δυσαρέσκεια που έχει προκληθεί από την ανάκληση της λειτουργίας των υπολόγων σας.
Για το σκοπό αυτό, σας επισυνάπτουμε πίνακα γεωγραφικής κατανομής των σφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΣΕ, προκειμένου να επανεκτιμήσετε τις δυνατότητες για τον ορισμό υπολόγων, έστω και περιορισμένου αριθμού σε κάθε περιοχή.
Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας ώστε από κοινού να διευκολύνουμε στην παροχή της ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΣΕ.
Με εκτίμηση
ο Πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ
Χρήστος Μπουρσανίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου